Aanbieding

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 20-02-2019 - M eaning of Capital Edifice Wherewithal system refers to the...  lees meer
  • 20-02-2019 - Then, during the maturing stage, a fiscal capabilities look into...  lees meer
  • 20-02-2019 - A approaching profitable benefit owned or controlled before the reporting...  lees meer
Plaats een bericht

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
  • fecebook
  • hyves
  • twitter
  • Betaal bij ophalen
  • Vooraf  overmaken
  • post.nl

Algemene voorwaarden

Zhen Algemene Voorwaarden
Versie-1: per 8 april 2009
alle informatie zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zhen zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zhen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zhen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


2. Overeenkomst
2.1. Een overeenkomst tussen u en Zhen wordt een feit met het door u overgeboekte, en door Zhen ontvangen bedrag volgens de geldende aanbieding van Zhen, en de door u daarbij opgegeven bestelling.
2.2 Zhen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zhen u dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst..


3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro`s inclusief BTW en exclusief verzendkosten binnen Nederland.
3.2 Alle aanbiedingen van Zhen zijn vrijblijvend totdat er een overeenkomst tussen u en Zhen is tot stand gekomen, en Zhen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4. Betalingen
4.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, op een van de door u zelf te kiezen manieren, zoals die op de website/brief van Zhen zijn vermeld.


5. Levering ,
5.1 Levertijd: uw bestelling wordt binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van uw betaling bij Zhen verzonden, tenzij bij de aanbieding anders is vermeld.
5.2 Levering is steeds onder het voorbehoud ‘zolang de voorraad strekt? Indien het artikel op is, en Zhen u daardoor minder artikelen moet leveren dan u heeft besteld, en waarvoor u heeft betaald, dan ontvangt u het verschilbedrag zonder meer ook direct op uw rekening terug.
5.3 Producten die niet voorraad zijn worden binnen 2 tot 6 weken geleverd.
5.4 De door Zhen opgegeven levertijd is indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.


6. Retourzendingen
6.1 Alle artikelen kunt u binnen vijf (5) dagen na ontvangst zondermeer retourneren, waarna u uw geld, verminderd met de verzendkosten, terug krijgt. Hierbij geldt echter uitdrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen onschonden moet zijn, en dat de artikelen in ongeschonden staat bij Zhen worden afgeleverd. Indien van deze voorwaarde is afgeweken, kan Zhen de artikelen helaas niet terugnemen en het betaalde niet aan u terugboeken.
6.2 U bent verplicht te controleren of de bij u bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan moet u na ontvangen gelijk melden per e-mail aan Zhen onder vermelding van uw naam en adres, en met een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
6.3 Zhen zal het artikel in overleg met u vervangen, indien is aangetoond dat u het artikel op gegronde redenen in de ontvangen vorm niet kunt aanvaarden. Zhen neemt in dat geval ook de retour verzendkosten voor haar rekening.
6.4 Indien u iets wilt terugsturen, stuur dan een e-mail naar info@zhen.nl met u naam, adres en de klacht, en wacht verdere instructies af.


7. Elektronische communicatie en bewijs
7.1 Misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Zhen (dan wel door u ingeschakelde derden), valt buiten de aansprakelijkheid van Zhen, tenzij, en in dat geval slechts voor zover, er sprake mocht zijn van grove schuld van de zijde van Zhen.
7.2 De administratie van Zhen geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u.

8 Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Zhen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zhen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Zhen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, en in rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Diversen
9.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zhen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zhen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.2 Zhen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
10.2 Alle geschillen tussen u en Zhen, die niet in onderling overleg tot een voor beiden bevredigende oplossing komen, kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, echter uitsluitend de Nederlandse rechter.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)